Algemene voorwaarden.

Under construction: The website is currently being scanned for cookies for the first time.
Algemene voorwaarden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN                     29-12-2019

 

 

Van: Van Tuyl Loonwerken                                                        

Kavelwei 25                                                           

9108 MC Broeksterwald    

06-43179134           

Vtloonwerken@live.nl                                           

KvK:   01119401

BTW:  NL001792604B65

 

             

Artikel 1. Definities

1.            1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
                        betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Opdrachtnemer: Van Tuyl Loonwerken

Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer

Overeenkomst: Opdracht tot dienstverlening

 

Artikel 2. Algemeen

1.            2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
                        opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft
                        verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.            2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
                         van de hand gewezen.
3.            2.3. De dienstverlening van opdrachtnemer bestaat uit dienstverlening voor Loonwerk, Grondwerk,
                         Transportwerk en Agrarische werkzaamheden.

 

 Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1.                Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogens uitvoeren.

3.2.                Opdrachtgever zal opdrachtnemer tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en  
                        noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De
                        dienstverlening  door opdrachtnemer vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke
                        opdrachtgever dient te verschaffen. Opdrachtgever erkent dan ook dat de dienstverlening door
                        opdrachtnemer vertraging kan ondervinden, indien de door opdrachtgever verschafte informatie niet
                        volledig of deugdelijk is.

 

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

4.1.                Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het 
                        noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
                        onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Artikel 5. Tarief dienstverlening

5.1.               Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.

5.2.               Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk 
                       bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer,
                       geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend een
                       uurtarief is overeengekomen.
5.3.               Voor werktijd korter dan 6 uren per dag word een toeslag berekend van 10% per berekend uur.
5.4.               Reistijd met eigen vervoer word voor enkele reis doorberekend, dat word ook apart op de rekening 
                       vermeld.
5.5.               Toeslag voor werk op onaangename uren is vastgesteld op 30 % en word berekend in geval van 
                       nachtdienst  en werk op zondag.
               

Artikel 6. Betaling

1.            6.1. De eerste afspraak is kosteloos. In een oriĆ«nterend gesprek bepalen opdrachtnemer en opdrachtgever of
                        een overeenkomst wordt aangegaan.
2.            6.2. Betaling dient te geschieden onmiddellijk na schriftelijke overhandiging van de te verwachten resultaten,
                         contant en in de valuta waarin is gedeclareerd tenzij anders is overeengekomen.

3.            6.3. Opdrachtgever ontvangt bij contante betaling een factuur met de aantekening dat het bedrag is voldaan.

4.            6.4. Indien niet direct aan de contante betalingsverplichting wordt voldaan, heeft opdrachtgever 14 dagen de
                         tijd alsnog de betalingsverplichting na te komen.

 

 

1.            6.5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
                        opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per
                        maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

 

        De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim
        is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Voor het verzenden van de herinnering en de
        in gebreke stelling worden kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 7. Opzegging

7.1.               Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op 
                       compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken schade, tenzij er feiten en
                       omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts
                       is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
                       werkzaamheden.

 

Artikel 8. Opschorten en ontbinding

8.1.              Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te  
                      ontbinden, indien:
      - opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
      - na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 
         geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond 
         bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
         opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
8.2.             Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
                      voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
                      redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
                      voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
                      niet mag worden verwacht.
8.3.              Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever 
                      onmiddellijk opeisbaar.
8.4               Reclames binnen 14 dagen na ontvangst factuur. 
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1.            9.1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Er bestaat echter geen enkele
                        garantie op enig resultaat;
2.            9.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke het gevolg is van door of
                         namens opdrachtgever niet juiste of niet volledig verstrekte informatie / materieel.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1.             Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
                       hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als
                       dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 

Artikel 11. Toepasselijk recht

1.            11.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.